Žijeme ve světě lží? Eufemismy, aneb maskování pravdy za korektní a nic neříkající slovíčka.

Wikipedie říká:

Eufemismus (řidčeji také eufemie, z řec. “eu – dobře“ a “fēmē – výrok, řeč“) je zlehčování, zjemňování, přikrášlující pojmenování špatné nebo nepříjemné skutečnosti. Opak resp. antonymum je dysfemismus.

Eufemismy se zcela běžně používají v mnoha jazycích, časem se z některých z nich mohou stát ustálená slovní spojení (fráze) respektive běžně používané frazeologizmy. Takové fráze mohou mít souvislost s tzv. idiomy (což je zvláštní případ frazeologismů). Eufemismy se i v každodenním společenském styku velice často používají pro slovní popis při zakrývání různých chyb, osobních nedostatků, faktických neštěstí, společenských nešvarů, morálně pochybného jednání atd.

Více: http://cs.wikipedia.org/wiki/Eufemismus

Sionisté a váleční štváči aplikují eufemismus, který se stal součástí našich národních projevů, a který prolíná každodenní konverzací. Za eufemismy se ukrývá zlo, umožňuje totiž lidem definovat pojmy a tím ovládat všechny debaty.

Zde je částečný překlad používaných eufemismů. Za účelem budování míru musíme používat správné pojmy ve sloupci vpravo.

Nesprávný výraz Správný výraz
Mír Permanentní předběžné nepřátelství
Nevyprovokovaný útok USA nebo Izraele Preventivní úder
Agresivní válka Konflikt nebo spor
Permanentní agresivní válka Vleklý spor
Globální agresivní válka Šíření demokracie
Odpor jednotlivců proti agresivní válce Terorismus
Skupinový odpor proti agresivní válce Vzpoura, rebélie
Národní odpor proti agresivní válce Teroristický / darebácký stát
Mnohonárodní odpor proti agresivní válce Osa zla
Politický vůdce v čele odporu agresivní válce Diktátor, tyran
Vojenský vůdce odporu proti agresivní válce Svrchovaný velitel, válečný lord
Jakýkoliv muslim, který nedůvěřuje agresivní válce al-Káida
Jakýkoliv člověk, který nedůvěřuje agresivní válce Militantní člověk
Ministerstvo, které hájí agresivní válku Ministerstvo obrany
Invaze k podpoře agresivní války Vniknutí
Izraelští agenti agresivní války Obranná izraelská moc
Oběť agresivní války Ilegální bojovník
Mnohočetné obětí agresivní války (např. lidé v Gaze) Nepřátelské skupiny
Zbraně agresivní války Politické nástroje
Masivní financování agresivní války Vylepšena ochrana vojenských sil
Populární podpora agresivní války Demokracie
Masivní financování bohatých výrobců zbraní Podpora našich branných sil
Genocida Oslabení nepřítele
Mrtvý americký voják Neoperativní osoba
Vraždit Neutralizovat
Útok Obrana
Fakta. důkazy, objektivní realita Nepřátelská propaganda
Vykradení přírodního bohatství Osvobození
Násilná opatření, která umožní bohatým zlodějům další krádeže Národní bezpečnost
Vojenská cenzura Armádní reportéři (míněno pod ochranou armády)
Zničení civilní infrastruktury Asymetrické válečnictví
Zničení životů civilistů Vedlejší ztráty
Když bomba mine cíl a zničí dům sirotků Neuvážená kartografická chyba
Psychopatičtí žoldnéři / americká komanda smrti Bezpečnostní jednotky
Vězení, vazba Zadržení
Vězeň Zadržený
Mučení Výslech
Ilegální šmírování amerických občanů Ochrana před teroristy
Zpochybňovat válku Nechovat se jako Američan, nedostatek vlastenectví
Ptát se na vraždění Plivnout a utéct (v originále cut and run, doslova seknout a utéct, pozn. editora)
Ptát se na kvalitu vlády Nedostatek patriotismu
Mnoho lidí klade otázku na kvalitu vlády Domácí terorismus
Apatie, ignorance veřejnosti Důvěra spotřebitelů
Dluh Finance
Americká ústava, Ženevské konvence Podivné a zastaralé dokumenty
Atomovku hodíme kdykoliv a na kohokoliv Všechny možnosti zůstávají otevřené
Lidská těla Měkké cíle
Když se seká les, létají třísky. No a co? Nelze klást rovnítko mezi morálku našich vojáků a teroristů
Izraelité, kteří násilím vyhánějí Palestince z Palestiny Osadníci
Mlžení, odvádění od tématu než připravíme další útok Mírový proces (který nikdy nekončí, neboť jde o pokračující „proces“
Oslepené, zmrzačené, na kousky roztrhané dítě, které se omylem dostalo do cesty naší agrese Lidský štít
Apartheidova stěna Bezpečnostní plot
Muslim Islámský fanatik nebo islamofašista
Proti muslimský americký radikalismus
Být zvídavý na zločiny sionismu Antisemitismus
Klást otázky na židovskou nadřazenost Antisemitismus
Klást otázky ohledně americké finanční podpory Izraeli Antisemitismus

Jazyk politiky je navržen tak, aby lži vypadaly pravdivě a vražda váženým činem, a dále k tomu dát zdání kvalitních myšlenek naprostým žvástům.

Všimněme si, že jak se průběhem času eufemismus zintenzivňuje, válečné hrůzy se zdají být všednější a krotší. Za první světové války trpěli váleční veteráni „šokem z výbuchu dělostřeleckého náboje“. Po druhé světové válce to nazývali „bojovým vyčerpáním“ Po vietnamské válce byl problém pojmenován jako post-traumatická stresová porucha“. Dnes by to mohl být „hyper-patriotický kognitivní nesouzvuk“.

Eufemismus se mění mezi situacemi. Například američtí vojáci v Iráku a Afghánistánu nehovoří o „odboji“, ale o „odporu,“ „vzpouře,“ či „rebelii“. Americká média se snaží vyhýbat se slovu „odpor,“ neboť navozuje dojem, že jde o odpor vůči americké agresi. Bylo protinacistické hnutí ve Francii v době druhé světové války „vzpourou“ či „rebelií“? Američtí vojáci v Iráku při výběru eufemistických pojmů nezapřou dávku humoru. O svých základnách hovoří jako o „Camp Texaco“, „Camp Exxon“, „Camp Shell“ apod. Vědí, že jsou v zahraničí jen proto, aby pomohli ukrást ropu.

Rovněž si všimněme následujících eufemismů – úměrně s tím, jak se impérium rozkládá, znějí dnes stále absurdněji. Zamysleme se nad tím, jak Bushův režim pojmenovává agresi…

  • Operace Irácká svoboda
  • Operace Vznešený proces
  • Operace Spravedlivý důvod
  • Operace Čestný orel
  • Izraelci pojmenovali svou agresi do Libanonu v roce 1982 „operace Mír v Galilei“.
  • Invaze z roku 2006 se jmenovala „operace Letní déšť“.
  • Jak nazvali Izraelci letecké bombardování Sýrie 6. září 2007? „operace Květy z nebe“ pro naše arabské krajany?

Eufemismy slouží jako mlha nebo bílý šum. Filtrují emoce a vyhlazují válečné detaily. Znemožňují nám bavit se o americké či izraelské agresi, neboť všichni kolem mají hlavy plné prázdných, šumových slov. Eufemistické pojmy matou a zkreslují i tam, kde všichni vědí, že jde o eufemismus. Umožní nám pokývat hlavou a večer klidně usnout. Ospravedlňují naši lidskou reakci mávnout rukou a říci „tohle se mě netýká“.

Eufemismy jsou lákavé. Homosexualita, se kterou se nám smějí do tváře, byla pojmenována jako „práva gayů a lesbiček“. Náš finanční systém hovoří o „penězích“, ve skutečnosti jde o dluh.

Orwell ve své novele 1984 a ve známé eseji Politika a anglický jazyk ukazuje, jak lze použít slova na zdůvodnění nezdůvodnitelného. Nedbalý, rozbředlý jazyk vede k nedbalému, rozbředlému myšlení. Moc něco si podrobit se odvíjí od moci něco definovat. Občas také od moci něco nedefinovat. Přesně jako třeba Izrael formálně odmítá jasně definovat své hranice. Nejasné hranice a nejasné definice pak umožňují jakýkoliv druh agrese. Kupříkladu nový zákon Jane Harmana Violent Radicalization and Homegrown Terrorism Prevention Act z roku 2007 je plný výrazů, které jsou tak vágní a nejasné, že mohou být využity kterýmkoliv směrem. A skutečně. Americký právní systém už příliš neklade důraz na definici pojmů, jako je třeba „vražda.“ To umožňuje lidem, jako Clinton, pak manipulovat definici slova „být.“ (Naštěstí to stejné mohou využít i právníci v obhajobě.)

Jako protiklad si vezměme například konvenci OSN proti rasismu a genocidě. Upoutá nás, jak velká péče byla věnována přesné specifikaci definice termínů. To je také jeden z důvodů, proč byly Ženevské konvence odmítnuty jako „podivné“ a „zastaralé“. Co je „podivného“ je právě ta snaha jasně a přesně definovat pojmy.

Většina neshod a nesouhlasu mezi lidmi vzniká z rozdílů vnímání definice pojmů. Jak můžete debatovat se sionistou, který definuje palestinská jatka jako „obranný manévr“? Pokud se neshodneme na definici, neshodneme se na ničem. Jestliže budu definovat Měsíc jako objekt vyrobeny ze sýra a vy budete definovat měsíc jako skalnatý objekt, nemůžeme spolu diskutovat o Měsíci.

To stejné platí o amerických válečných jestřábech. Když takovému válečnému štváči navrhnete: „Pojďme napřed zkusit definovat, co je ‘vražda’“, jeho tvář se zkřiví v odporu. Obviní vás z mudrlantství, nazve vás „liberálem“, ačkoliv se de facto jen snažíte položit základy pro diskuzi.

Co se týče slova „liberál“, všimněte si, jak pravicová talk show rádia v USA charakterizují všechno jako válku mezi mezi „liberály“ a „konzervativci.“ Každý předpokládá, že rozumí těmhle dvěma pojmům, ale nikdo nesouhlasí na definicích, což umožňuje rétorice „liberálové-proti-konzervativcům“ účinné mlžení. Domníváme se, že komunikujeme, ve skutečnosti drmolíme a brebentíme jeden na druhého, zatímco svět kolem nás se drolí a rozpadá.

Přirozeně, dokonce ani zde na WUFYS se nikdo plně neshodne na definici jakéhokoliv pojmu, což vychází z toho, že každý máme jinou životní zkušenost. (Například, co je „láska“?) Na začátku dvacátého století se skupina anglo-amerických filosofů (A.N. Whitehead, Bertrand Russell, Wittgenstein a další) shodla na tom, že veškerá debata nakonec skončí tím, že se lidé neshodnou na definici pojmů. Založili nový filozofický obor „analytickou filozofii,“ která si kladla za cíl redukovat filozofické myšlenky do matematických vzorců. Nepodařilo se to. Nicméně to, o co v debatě jde, je náš postoj nebo naše nálada či záměr. Ani tyto pojmy nedokáže nikdo přesně definovat, přesto ale všichni instinktivně víme, co je „vražda“. Sionisté to vědí také, ale jejich duch je ztělesněné zlo. Diskuze s nimi je nemožná.

Někdy používáme namísto eufemismů akronymy ve snaze zahalit nepříjemné nebo zahanbující věci do technického hávu. Permanentní americké vojenské základny jsou FOBs (forward operating bases – předsunuté operační základny). Jaderné zbraně jsou ABM, ICBM, MIRV, SLBM a další písmenka abecedy. Pod Reaganovou administrativou byla raketa MX přejmenována na The Peacekeeper – Strážce míru. Nemáme mrtvé, pouze ECs (enemy causalties – ztráty způsobené nepřítelem). A tak dále.

A konečně, i když debata s válečnými štváči a se sionisty není možná, můžete se při ni pobavit, pokud postupujete chytře. Hraje se to takto… nejprve předstírejte, že plně s názorem válečného fanatika souhlasíte. Pak se ho zeptejte na definici pojmů. Neprojevujte nesouhlas s tím, co říká, ale pečlivě ho poslouchejte a snažte si zapamatovat, co řekl. Nakonec ho chytíte na hruškách s „tohle a tohle je špatně, sám jsi to před chvíli řekl“. (V originále At the end of your exchange you can nail him with “such-and-such is wrong by your own admission.” – nějak mi v tom chybí pointa, asi jsem to nepochopil, editor) V tom momentě dojde sionistovi / válečnému štváči řeč, nezmůže se na nic než na nadávky, vyhrůžky či dokonce fyzické výpady proti vám.

Všichni velcí diskutéři v dějinách (Sokrates, Cicero, Cato) tento trik používali. Začali tím, že kladli nevinné otázky a všímali si, jak protivník definuje pojmy; pečlivě si pamatovali, co bylo řečeno. Pak své protivníky odzbrojili tím, že je utloukli jejich vlastními definicemi. Nepoužili ty definice „proti“ oponentovi, nechali ho, aby se sám na ně chytil.

Comments

comments

Visited 412 times, 1 visit(s) today